CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytanie ofertowe nr 06/WPD101/2020

Zapytanie ofertowe nr 06/WPD101/2020


June 29, 2020

Zapytanie ofertowe nr 06/WPD101/2020

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Rozstrzygnięte w dniu 10.07.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy: nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, im. Prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 03.07.2020 r.

Wartość oferty: 7 011,00 PLN brutto

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty w przedmiotowym postępowaniu

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta.

Tytuł zamówienia

Świadczenie usługi analizy protein pokrewnych HPLC RP (czystość) oczyszczonego białka  o masie około 50 kDa dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Informacje dla wykonawców ogłoszone dnia 30.06.2020 r.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zakresie formularza oferty oraz wzoru umowy. Wersją obowiązującą jest Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja 2 oraz Załącznik nr 4 – wzór umowy wersja 2 z dnia 30.06.2020 r.

Termin składania ofert

08.07.2020, godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 06/WPD101/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jarosław Antosik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 730752264

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analizy protein pokrewnych HPLC RP (czystość) oczyszczonego białka  o masie około 50 kDa dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie

Powiat: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi protein pokrewnych HPLC RP (czystość) oczyszczonego białka  o masie około 50 kDa dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17, w zakresie:

Specyfikacja przedmiotu zamówienia wraz z maksymalnym zapotrzebowaniem znajduje się w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe usługi wskazane w pkt 1).
 2. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 5. Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy o zachowaniu poufności przed przekazaniem materiału do analiz.

Kod CPV: 73120000-9

Nazwa kodu CPV: Usługi badawczo-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa na realizację Usługi obowiązywać będzie przez okres do 4 tygodni licząc od dnia jej podpisania.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 06/WPD101/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi;
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do których się odnoszą;
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, lub w przypadku wprowadzenia nowości technologicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w przedmiocie Umowy w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
    w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
    w Umowie;
  5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
    z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
  6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru Umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
  9. wystąpienia siły wyższej;
  10. zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy;
  11. zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
  12. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
  13. zmiany w harmonogramie nie stanowią zmiany Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%

2.   Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 

3.  Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie i musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

   4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

5. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/

6.   W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.

8.   W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania ofertowego nr 06/WPD101/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com, nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Subscribe to our Newsletter