CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Procurement/RFP

Zapytanie ofertowe nr 04/WPD101/2020


May 27, 2020

Zapytanie ofertowe nr 04/WPD101/2020

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Rozstrzygnięte, 08.06.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy: nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 04.06.2020 r.

Wartość oferty: 2 572,86 PLN brutto

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty w przedmiotowym postępowaniu

1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska, 61-626 Poznań

2. Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

3. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

4. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22 A, 03-902 Warszawa

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kolumn chromatograficznych na potrzeby WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Termin składania ofert

05.06.2020, godz. 17.00

Informacje dla Wykonawców

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w Załaczniku nr 1 Formularz oferty: W pozycji 1 tabeli z opisem przedmiotu zamówienia jest: HiTrap Q Sepharose HP, powinno być: HiTrap SP HP

Załacznik nr 1 - Formularz oferty_KOREKTA

Miejsce i sposób składania ofert

pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 04/WPD101/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marcin Mielecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 600 101 483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kolumn chromatograficznych wg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie

Powiat: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest jest zakup i dostawa kolumn chromatograficznych wg poniższej specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do pracy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń́ oraz musi posiadać gwarancje na okres 24 m-cy.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia – kolumny chromatograficzne FPLC:
 1. prepakowana kolumna chromatograficzna o specyfikacji zgodnej z HiTrap Blue HP lub produkt równoważny, w pełni kompatybilna z systemem chromatograficznym ÄKTA Pure:
  • opakowanie: 1x5ml
  • złoże: Blue Sepharose
  • ligand: Cibacron Blue F3G-A
  • żywica: agaroza sieciowana 6%
  • średni rozmiar ziaren złoża: 34 m
  • wymiary kolumny: 16 x 25 mm
  • objętość złoża: 5 ml
  • maksymalny przepływ: < 20 ml/min
  • maksymalne ciśnienie: 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
  • stabilność pH: 4-12
 2. prepakowana kolumna chromatograficzna o specyfikacji zgodnej z HiTrap SP HP 5 ml lub produkt równoważny, w pełni kompatybilna z systemem chromatograficznym ÄKTA Pure:
  • opakowanie: 5x5ml
  • złoże: SP Sepharose
  • ligand: Sulfo-propyl
  • żywica: agaroza sieciowana 6%
  • średni rozmiar ziaren złoża: 34 m
  • wymiary złoża: 16 x 25 mm
  • objętość złoża: 5 ml
  • maksymalny przepływ: < 20 ml/min
  • maksymalne ciśnienie: 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
  • stabilność pH: 4-13  

3. Dostarczane kolumny chromatograficzne będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.

4. Zamówienie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w ust. 2.

Kod CPV: 38500000-0

Nazwa kodu CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa, będzie zrealizowana jednorazowo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  o konkretnym terminie i godzinie danej dostawy.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 04/WPD101/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi;
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do których się odnoszą;
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, lub w przypadku wprowadzenia nowości technologicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do wprowadzenia w przedmiocie Umowy w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentacji groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia;
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
    w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
    w Umowie;
  5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
    z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
  6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru Umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
  9. wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

  

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 3. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlegaodrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne.

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subscribe to our Newsletter